Utdrag ur belastningsregistret

Från och med säsong 2016/2017 och framåt, krävs att du har lämnat in ett utdrag ur belastningsregistret till föreningen för att kunna vara ledare. Som ledare räknas de personer som kommer i kontakt med barnen. Dvs de personer som ganska regelbundet eller ofta är med barnen på träning och i omklädningsrummet.

Hur går man tillväga?
 1. Berörda ledare ansöker om ett begränsat utdrag ur belastningsregistret. Detta görs genom fylla i och skriva ut ett elektroniskt formulär. Handläggningen tar ca två veckor.
 2. När ledaren erhåller svar tillbaka från Polismyndigheten så skall det uppvisas av ledaren till de två utsedda personerna på specifika datum som meddelas av styrelsen. Notera att man inte behöver inlämna ett oöppnat kuvert.
 3. Efter att granskningen utförts kommer ledaren snarast att informeras om resultat.

Så beställ direkt!

Bakgrund

Den 18 december 2013 trädde en ny lag (Lagen om belastningsregister (1998:620)) i kraft som ger föreningar rätt att begära ett begränsat utdrag ur belastningsregistret för personer som i föreningens regi kan komma i kontakt med barn och ungdomar.

Solfjäderstaden IBK:s policy

Då vi är en förening som ständigt strävar efter att utveckla vår verksamhet, att vara ett föredöme för idrottsföreningar i Sverige och bidra till ett livslångt idrotts- och innebandyintresse, så krävs bland annat att vi kan erbjuda trygga och trivsamma idrottsmiljöer för våra barn och ungdomar. För att minimera risken för att någon utsätts för sexuella trakasserier eller övergrepp, har vi beslutat att i linje med Svensk Idrotts rekommendationer, införa en certifieringsprocess för våra ungdomsledare som på ett eller annat sätt kan komma i direkt kontakt med våra barn och ungdomar. Processen innebär att vi kommer att begära ett begränsat utdrag ur belastningsregistret för våra ledare för att dessa ska bli godkända ungdomsledare i Solfjäderstaden IBK.

Vilka personer inom föreningen omfattas av processen?

Styrelse, anställd personal, samt alla ledare som har regelbunden direkt kontakt med våra barn och ungdomar och som i sin roll som ledare tillsammans med barnen vistas i träningslokaler och omklädningsrum.

Genomförande

Solfjäderstaden IBK:s styrelse utser två personer som granskare av utdragen. Dessa personer utses på verksamhetsårsbasis och är de enda som kommer att ta del av utdragen. Dessa personer ska ha stor integritet, ha stort förtroende bland föreningens medlemmar och i övrigt vara väl lämpade för uppdraget. Om man inte vill att någon av dessa personer ska ta del av utdraget kan en av personerna ersättas av en på förhand utsedd ersättare. Dock kan inte båda ersättas. Utdragen kommer sedan att endast granskas av dessa två personer tillsammans. I de fall ett utdrag påvisar en olämplighet som ledare eller ledamot så kommer personen att snarast informeras personligen om detta och fråntas alla uppdrag i föreningen. Inga övriga åtgärder kommer att vidtas.

Förvaltning

Styrelsen i Solfjäderstaden IBK utser årligen två personer samt en ersättare som granskare. Granskningsprocessen påbörjas i god tid inför höstsäsongen. Ett inlämnat utdrag som godkänts är giltigt under tre år, därefter kommer ett förnyat utdrag att begäras in från ledaren. Ett fysiskt register kommer att upprättas över aktuella ledare som endast kommer att innehålla namn, lagtillhörighet samt information om att utdrag inkommit och om kontroll gjorts. Ingen information eller noteringar i övrigt från utdraget kommer att registerföras. Detta register lagras i låst kabinett på kansliexpeditionen.

Styrelsen

För de personer som sitter i styrelsen, inklusive de tre personer som skall granska registerutdrag för ledare, så skall från 2017 utföras enskilda utdrag som visas upp för ordförande (eller till valberedningens ordförande). Beslutet att göra detta bygger på primärt följande faktorer, att personer i vår styrelse skall erhålla förtroende från våra medlemmar, ej bryta mot föreningens värdegrund, samt vara lämpliga för uppdraget. Till detta kommer även att personer i styrelsen kan komma att kontrolleras gentemot ekonomisk brottslighet när föreningen söker pengar eller annat stöd från myndigheter. Enskilt registerkontroll skall utföras för alla kandidater som tas fram av valberedning, där ordförande i valberedning granskar utdraget. Vid omval skall enskilt utdrag göras, där ordförande kontrollerar utdrag. Enskilda utdrag görs via följande länk och lämnas i oöppnat kuvert.

Vad säger lagen?

Rätten till begränsat utdrag ur belastningsregistret regleras i lagen om belastningsregister (1998:620).
”1 § Den som erbjuds en anställning i staten, en kommun, ett landsting, ett företag eller en organisation ska, om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, på begäran av den som erbjuder anställningen visa upp ett utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister.”

Vilka uppgifter visas i ett ”begränsat utdrag ur belastningsregistret”?

De brott som syns i ett begränsat utdrag ur belastningsregistret är samtliga sexualbrott och barnpornografibrott samt även uppgifter om mord, dråp, grov misshandel, människorov, människohandel, grovt rån och olaga tvång.

Registerutdraget begränsas till brott som innebär mycket allvarliga kränkningar av andra människor:

 • Mord (3 kap. 1 § BrB)
 • Dråp (3 kap. 2 § BrB)
  Grov misshandel (3 kap. 6 § BrB)
 • Människorov (4 kap. 1 § BrB)
 • Alla sexualbrott (6 kap. BrB)
 • Barnpornografibrott (16 kap. 10a § BrB)
 • Grovt rån (8 kap. 6 § BrB)
 • När det gäller misshandel krävs det att den är grov. Normalgraden av misshandel och ringa misshandel räknas inte in (se 2 § tredje stycket lagen om registerkontroll som hänvisar till 22 § BRF). Om påföljden även avser ett annat brott ska även det brottet visas.
Läs mera

Uppdaterad 2018-02-23 (första utgåva 2016-07-12, sedan uppdaterad 2017-11-11).