Droger – Riktlinjer och vägledning

Om alkohol, narkotika, doping och tobak

Solfjäderstadens riktlinjer grundar sig på Riksidrottsförbundets policy om alkohol, narkotika, doping och tobak som säger:

 • Alkohol ska inte förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med barn- och ungdomsverksamhet. Svensk idrott bör helt avstå från tobaksförsäljning och marknadsföring /sponsring av alkoholdrycker.
 • Narkotika ska inte förekomma överhuvudtaget. Inom svensk idrott råder nolltolerans mot narkotika.
 • Svensk idrott vill ha tobaksfria idrottsmiljöer. Tobak bör inte förekomma i samband med barn- och ungdomsverksamhet.
 • Doping ska inte förekomma överhuvudtaget, målet med svensk idrotts antidopingarbete är att tillförsäkra alla idrottsutövare deras självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping.
Vägledning gällande alkohol
 • Alkoholdrycker ska inte förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar – t ex under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa.
 • Företrädare, ledare och tränare ska vara medvetna om sin roll som före¬bilder, om alkoholens långvariga effekt, och om att allmänheten ställer större krav på svensk idrott än på samhället i övrig.
 • Ledare, tränare och aktiva ska vara medvetna om att ju högre alkoholintag, desto mer försämrar det nyttan av träning, försämrar prestationsförmåga och ökar skaderisk 2-3 dagar även efter det att alkoholen lämnat kroppen.
 • Ledare och tränare ska vara uppmärksamma på att det finns barn och ungdomar som har föräldrar med missbruksproblem och att dessa barn och ungdomar därför kan behöva speciellt stöd.
Vägledning avseende narkotika
 • Narkotika ska inte förekomma överhuvudtaget, inom svensk idrott råder nolltolerans mot narkotika.
 • Kännedom om narkotika i idrottssammanhang bör anmälas till polismyndighet och/eller social myndighet.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida www.folkhalsomyndigheten.se

Vägledning avseende doping
 • Varje enskild idrottare är själv ansvarig för att känna till och följa doping¬reglerna. Detta innefattar att även känna till innehållet i kost, dryck och eventuella kosttillskott som idrottaren använder.
 • De flesta kända narkotiska preparat ingår också som en del av dopingreglerna. En del vanligt förekommande läkemedel vid tex astma och hosta är också dopingklassade och det är varje enskild idrottares ansvar att tillse att nödvändiga intyg och dokumentation finns tillgängliga.
 •  I vissa idrotter klassas alkohol som doping.

Särskild information och vägledning finns här: www.rf.se/Antidoping

Vägledning avseende tobak

Tobaksrökning är en allvarlig miljö- och hälsofara för såväl den som röker som den som utsetts för tobaksrök. Snus ger kroppen en hög halt av nikotin som leder till att individen utsätts för skaderisker. Ledare och tränare i barn- och ungdomsverksamhet är viktiga förebilder och deras förhållningssätt har betydelse för insikt om tobaksbrukets skadliga effekter på kroppen och för hälsan.

 • Föreningars- och förbunds verksamhet ska bedrivas i rökfria lokaler och anläggningar, vi vill ha helt rökfria idrottsmiljöer inomhus och utomhus. Om det förekommer rökzoner utomhus, ska de vara klart avgränsade från de rökfria zonerna.
 • Företrädare, ledare och tränare ska vara medvetna om sin roll som före¬bilder, medvetna om tobaksbrukets negativa inverkan på hälsan och att allmänheten ställer större krav på svensk idrott än på samhället i övrig. Om ledare använder tobak ska detta hanteras ansvarsfullt och på ett sätt som följer våra riktlinjer.
 • I Solfjäderstaden ska det inte förekomma någon tobaksförsäljning eller marknadsföring/sponsring av tobaksprodukter.
Vägledning då ledare får kännedom om eller har misstanke om annan ledares bruk av droger eller dopingklassade preparat eller nyttjande av tobak/alkohol på ett sätt som inte överensstämmer med vår policy:

Vid kännedom om fall som beskrivs ovan ska ledare skyndsamt meddela ungdomsansvarig eller valfri ledamot i styrelsen. Styrelsen gör därefter en bedömning utifrån det enskilda fallet och föreslår lämplig åtgärd/handläggning.